Go to Top

Boktips, Att svära i kyrkan

Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet

I en värld där mänskligheten är på väg att överskrida planetens ekologiska kapacitet på flera kritiska områden är en bok som denna ett viktigt bidrag till samhällsdebatten. Den ger oss en rad olika ledtrådar kring vilken typ av förändringar som kan få oss på rätt köl igen. Strävan efter en ”tillväxt inom planetens  gränser” snarare än ” en tillväxt utan gränser”.